Dabar užsakykite pietus patogiau su mūsų naująja programėle

Naudojimo sąlygos

Naudojimo sąlygos

INTERNETINĖS SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

UAB „Jogundė“ siekdama informuoti savo vartotojus, pateikia internetinės parduotuvės naudojimo taisykles.

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės taikomos, naudojantis internetine svetaine (toliau – Svetainė) (toliau – Taisyklės). Svetainės dalys „Privatumo politika“, ,,Naudojimosi sąlygos“ yra neatskiriama Taisyklių dalis.

1.2. Svetainę administruoja  UAB „Jogundė“, Lietuvos bendrovė, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 140809765, adresas: Liepų g. 19, LT-92138 Klaipėda

1.3. Asmuo, apsilankęs Svetainėje, peržiūrėjęs prekes ar kitą informaciją ar bet kokia kita forma naudojantis Svetainės paslaugas yra laikomas Svetainės vartotoju (toliau – Vartotojas).

1.4. Vartotojo naudojimasis Svetaine apima visus veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant prekių peržiūrėjimu, bet kurios informacijos skaitymu, prekių išsisaugojimu, užsakymų pateikimu ir t.t. (toliau – Paslaugos).

1.5. Vartotojas, naudodamasis Svetaine privalo laikytis šių Taisyklių.

1.6. Bendrovė turi teisę vienašališkai keisti teikiamas paslaugas, pateikiamą informaciją ir kitas sąlygas, taip pat bet kurias Taisyklių nuostatas. Bendrovė apie pasikeitusias Taisyklių sąlygas, informuoja nurodydama Taisyklių galiojimo datą. Aktuali Taisyklių redakcija visuomet pateikiama Svetainėje.

2. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

2.1. Svetainė yra susaistyta ir saugoma intelektinės nuosavybės teisių, tarptautinių intelektinės nuosavybės teisių, sutarčių ir susitarimų. Bendrovė yra visų teisių į Svetainės turinį, įskaitant autorių teises, intelektinės nuosavybės teises, prekių ženklus, Bendrovės grupės įmonių pavadinimus, komercines paslaptis savininkė ir (arba) turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų aprašymai, nuotraukos, prekių pavadinimai, ženklai, dizainai, logotipai ir kiti pavadinimai ar informacija pateikiama Svetainėje, yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.2. Bendrovei taip pat priklauso ir (arba) Bendrovė naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis į Svetainėje pateikiamus produktus ir paslaugas, apsaugotas prekių ženklais ar pramoninio dizaino teisėmis, įskaitant autorių teises. Vartotojams nėra suteikiamos jokios netiesioginės ar kitokios licencijuotos teisės naudoti bet kuriuos Bendrovei priklausančius (ir (arba) Bendrovei trečiųjų asmenų suteikta teise naudojamus prekių ženklus, dizainą arba autorių teisių saugomus elementus, taip pat panašius elementus, priklausančius bet kuriai Svetainėje nurodytai trečiajai šaliai.

2.3. Bendrovė ar trečiosios šalys, kai taikytina, be jokių teritorinių apribojimų išlaiko nuosavybės ir autorystės teises į Svetainę ir joje pateikiamą informaciją, įskaitant, be jokių apribojimų turinio Svetainėje pateikimą, vaizdus, grafinius elementus, tekstą, programinę įrangą, garso, vaizdo ir muzikos įrašus, paveikslėlius, logotipus, nuotraukas.

2.4. Bet koks trečiųjų asmenų ir (arba) vartotojų atliekamas Svetainės turinio, dizaino apdorojimas, vertimas, kopijavimas, platinimas, ir (arba) kitoks naudojimas be išankstinio raštiško Bendrovės leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

2.5. Vartotojai negali jokiu būdu keisti, atkurti, kopijuoti, pakartotinai publikuoti, įkelti, pateikti, persiųsti, parduoti, kurti išvestinius darbus, bet kokiu būdu panaudoti ar platinti Svetainę ir (arba) jos turinį (įskaitant Svetainėje pateikimas taisykles ir politikas), įskaitant tekstą, aprašymus, kodus, grafiką, kodą ir (arba) programinę įrangą, ar bet kokį kitą turinį. Išskyrus atvejus, kai Bendrovė yra davusi išankstinį raštišką sutikimą ir (arba) leidimą tokiems veiksmams atlikti.

3. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendrovė deda visas pastangas užtikrinti tinkamą Svetainės funkcionavimą, taip pat siekia, kad Svetainė veiktų nepertraukiamai ir be gedimų.

3.2. Bendrovė turi pilną teisę bet kada nepranešusi Vartotojui keisti Svetainę, jos funkcijas, teikiamas paslaugas, Svetainės pavadinimą ir (arba) interneto domeną, kuriuo Svetainė pasiekiama, bet kokį Svetainės turinį ar jo dalį. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Bendrovė nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui.

3.3. Bendrovė turi teisę be atskiro pranešimo Vartotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių ar dalį jų.

3.4. Bendrovė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Svetainės veiklą.

3.5. Bendrovė pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti arba apriboti Vartotojo priėjimą prie Svetainės jeigu:

3.5.1. Tai yra privaloma Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais arba vykdant kompetentingos valdžios institucijos reikalavimus.

3.5.2. Tai yra privaloma, siekiant apginti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus.

3.5.3. Tai yra reikalinga, nes Vartotojas naudodamasis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų Svetainės vartotojų saugumui.

3.5.4. Tai yra reikalinga, nes Bendrovė nori ir (arba) turi atlikti techninės priežiūros, Svetainės atnaujinimo darbus.

3.5.5. Vartotojas naudodamasis Svetaine daro žalą Svetainei ir (arba) Svetainės reputacijai.

4. VARTOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Vartotojas naudodamasis Svetaine privalo laikytis ir nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą ir kitų.

4.2. Vartotojas negali naudoti Svetainės tokiu būdu, kuris gali sukelti grėsmę Bendrovės teikiamų paslaugų tinkamam veikimui, Svetainės serverio, duomenų saugumui ar riboti Svetainės galimybes tinkamai teikti bet kokias paslaugas kitiems asmenims. Nenaudoti kenkėjiškos programinės įrangos ir kito nepageidaujamo turinio.

4.3. Vartotojas įsipareigoja atliekant pirkimus ar registruojantis lojalumo programose, pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą, telefoną, el. pašto adresą ir kitą reikalingą informaciją.

4.4. Vartotojas privalo saugoti prisijungimo duomenis tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Vartotojas įgaliojo atstovauti Vartotoją naudojantis Svetaine. Nedelsiant pranešti elektroniniu paštu Bendrovei, jei Vartotojo prisijungimo duomenys ir (arba) slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Svetaine, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims.

4.5. Vartotojas supranta, kad jei Vartotojo prisijungimo duomenys taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Vartotojui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti. Bendrovė neturi pareigos tikrinti jokių Vartotojų tapatybės

4.6. Bendrovė tvarkyto ir valdo Vartotojo asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, Bendrovės Privatumo politika. Atsižvelgiant į tai, kad Privatumo politikoje nurodomos svarbios Taisyklių nuostatos, rekomenduojama, kad Vartotojas atidžiai jas perskaitytų ir būtų įsitikinęs, kad visos Privatumo politikos nuostatos jam yra suprantamos ir priimtinos.

4.7. Vartotojas, pastebėjęs netinkamą Svetainės veikimą ir (arba) trukdžius Svetainės veikime, turi nedelsiant apie tai informuoti Bendrovę.

5. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

5.1. Bendrovė neprisiima atsakomybės už techninius, saugumo ar kitus Vartotojo programinės ar kompiuterinės technikos sutrikimus, kuriuos galėjo nulemti naudojimasis Svetaine (slapukai, virusai ir t.t.).

5.2. Bet koks turinys, atsisiunčiamas ar kitaip gaunamas naudojantis Svetaine, atsisiunčiamas paties Vartotojo rizika, ir už Vartotojų kompiuterinei sistemai ar prietaisui padarytą žalą arba dėl tokio atsisiuntimo ar naudojimosi paslaugomis prarastus duomenis atsako tik patys Vartotojai.

5.3. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai, Bendrovė jokiu būdu neatsako už jokią žalą, įskaitant netiesioginę žalą ar pelno, pajamų ir panašiai praradimą, kuris atsirado dėl naudojimosi Svetaine ar kuris kilo dėl Vartotojo pasikliovimo iš arba per Svetainę gauta informacija.

5.4. Bendrovė neatsako dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos teikėjo, kaltės Vartotojui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas paslaugas.

5.5. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo duomenų naudojimą ir saugojimą. Bendrovė neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti dėl trečiųjų asmenų pasinaudojimo šia informacija.

5.6. Svetainėje gali būti nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, kurios nepriklauso Bendrovei ar Bendrovės grupės įmonėms. Nuorodos skelbiamos klientų patogumui, ir Bendrovei niekaip nekontroliuoja svetainių, į kurias pateiktos nuorodos, Bendrovė nevertina tų svetainių turinio ir neprisiima atsakomybės už jose esantį turinį, tokių svetainių naudojimą ar prieigą prie tokių svetainių.

6. TAIKYTINA TEISĖ

6.1. Svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

6.2. Be šių Taisyklių santykiams tarp Vartotojo ir Svetainės reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

6.3. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

6.4. Vartotojas prašymą ir (arba) skundą dėl Svetainės veiklos ir paslaugų pirmiausia privalo raštu pateikti Bendrovei. Prašymus ir (arba) skundus prašome siųsti elektroniniu paštu: info@manoatributika.lt, nurodant savo vardą, elektroninio pašto adresą, taip pat apibūdinti netinkamą Svetainės veikimą, klaidą, trukdžius ir (arba) panašiai ir nurodyti datą (laiką) bei trukmę, jei įmanoma.

Šios Taisyklės galioja nuo 2023 m. Vasario 20 d.